Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen virallinen nimi on Suomen esteettiset plastiikkakirurgit ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Association of Aesthetic Plastic Surgeons.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää esteettisen plastiikkakirurgian koulutusta ja tieteellistä, käytännöllistä ja ammatillista kehitystä Suomessa sekä jäsentensä kollegiaalista yhteistoimintaa. Yhdistyksen tarkoituspiiriin kuuluu myös yhteyden pitäminen vastaaviin ulkomaalaisiin yhdistyksiin sekä vuorovaikutuksen aikaansaaminen näiden kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, osallistuu tarpeen mukaan kansallisten ja kansainvälisten kokouksien järjestämiseen sekä jakaa apurahoja esteettisen plastiikkakirurgian edistämiseksi. Lisäksi yhdistys antaa lausuntoja ja tekee esityksiä, järjestää kokouksia, seminaareja sekä esitelmätilaisuuksia. Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä kulloinkin voimassa olevia Suomen Lääkäriliiton antamia jäsenkuntaa sitovia ohjeita.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenistö muodostuu varsinaisista jäsenistä ja kunniajäsenistä. Yhdistyksen jäsen hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen jäsenet voivat kahden jäsenen suosittelemana hyväksyä Suomessa erikoistuneen laillistetun plastiikkakirurgian erikoislääkärin, joka on toiminut vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti ja päätoimisesti esteettisenä plastiikkakirurgina. Jäsenen hyväksymisen voi estää kolme jäsentä niin halutessaan. Jäsenyyden säilyttämiseksi pitää jäsenen osallistua kansainvälisiin kokouksin vähintään 5 päivää / kaksi vuotta. Osallistumisesta tulee pyydettäessä esittää todistus. Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan yhdistyksestä eronneeksi, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna. Yhdistys voi erottaa jäsenensä, jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistyksestä erottaminen edellyttää ¾ läsnäolijoiden äänistä vuosikokouksessa. Yhdistys on velvollinen lähettämään jäsenelle kaksi yllämainittujen erottamisperusteiden rikkomista koskevaa kirjallista muistutusta vähintään kuukauden välein, ja mikäli jäsen ei näistä varoituksista huolimatta ole korjannut toimintaansa, yhdistys voi seuraavassa kokouksessaan erottaa jäsenen. Eronnut tai erotettu jäsen poistetaan jäsenrekisteristä ja postituslistalta, ja eroamisesta tai erottamisesta ilmoitetaan yhdistyksen kokouksessa.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. Hallitus voi sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn perusteella vapauttaa muunkin jäsenen jäsenmaksujen suorittamisesta asianomaisen jäsenen anomuksesta.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1–2 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrän päättää vuosikokous. Vuosikokous voi valita saman henkilön puheenjohtajaksi korkeintaan kolme kertaa peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun koollekutsuja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi–maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/4 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Ellei säännöissä ole toisin määrätty, yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta joko kirjeellä tai sähköpostilla kunkin jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. avataan kokous 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1–2 muuta jäsentä 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat lankeavat Suomen Plastiikkakirurgiyhdistykselle ensi sijassa yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan käytettäviksi.